INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

Morgen gebeurt het - 22 september - 19.30 uur

toekomst van de ouderenzorg in

Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel

AANMELDEN

WAAR GAAT HET OVER?

Woensdagavond 22 september behandelt Themater, in samenwerking met zes Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), het thema dat helemaal gewijd is aan ouder zijn en ouder worden. Het is bekend: we worden met elkaar gemiddeld steeds ouder. Inmiddels zijn er zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in ons land en prognoses gaan uit van een kleine 3 miljoen in 2045. Sta je wel eens stil bij het feit dat je over één of soms enkele decennia ook tot deze groep behoort? Of ben je al één van die ouderen? Waar zou je dan willen wonen? Is er straks voldoende zorg of zullen we vooral een beroep (moeten) doen op familie, buren of vrienden? Maakt allerhande nieuwe technologie in huis (domotica) ons leven straks gemakkelijker of zelfs beter maken?

 

De zes VVT-organisaties (De Zellingen, De Vijverhof, Aafje, Cedrah, Humanitas en Lelie zorggroep) actief in Capelle aan den IJsel en Krimpen aan den IJssel, hebben in 2020 een gezamenlijke regiovisie voor de ouderenzorg vastgesteld en gepresenteerd aan ketenpartners zoals de gemeenten, huisartsen en onderwijsinstellingen.

In deze visie is onder meer opgenomen dat ouderen - als dat nodig is met hulp - zo lang mogelijk thuis of dichtbij hun naasten blijven wonen. Is er specifieke zorg nodig, dan organiseren de zes VVT-organisaties dit, waarbij geprobeerd wordt de zorg dichtbij de naasten te realiseren.

 

De kernboodschap is: als wij voldoende willen zijn voorbereid op de ouderenzorg ‘van morgen’ dan moeten wij ‘vandaag’ - of uiterlijk ‘morgen’ - beginnen. Wat willen de ouderen nu en in de toekomst en hoe kunnen wij hierop inspelen? Kan de zorg het in de toekomst nog wel aan? Zullen genoeg mensen in de toekomst in de zorg (willen) werken? De zes instellingen hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd wat Capelle- en Krimpenaren willen op het gebied van de ouderenzorg en in hoeverre jongeren en ouderen met dit thema bezig zijn.

 

De avond start om 19.30 uur. De inleidster van de avond is mevrouw Jolanda Lindenberg. Zij is senior onderzoeker aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij houdt zich bezig met de sociaal-maatschappelijke positie van ouderen en is onder meer betrokken bij onderzoek naar, onderwijs en projecten over kwaliteit van leven, de beeldvorming van ouderen en het ouder worden. Vanuit die expertise is zij betrokken bij onder meer advisering voor de Raad voor de Samenleving en ministerie van VWS in het kader van De waarde van ouder worden, Versterking aanpak eenzaamheid en Programma langer thuis.

 

Tijdens de avond vindt er ook een paneldebat plaats. In het debat staan drie thema’s centraal waarbij per thema de presentator (Frénk van der Linden) steeds een tweetal panelleden bevraagt. Deze thema’s zijn: Wonen en Ouderenzorg, Sociale verbanden en netwerken en Technologie. Zes panelleden en de inleidster geven een toelichting en gaan in dieper in op de thema’s en vragen van inwoners. Het paneldebat start met het thema Wonen en Ouderenzorg (komen bejaardenhuizen weer terug; zijn er meer flexibele (woon)vormen denkbaar; hoe kan de samenwerking tussen zorgorganisaties , woningbouwcorporatie en gemeente hierbij een rol spelen?) met wethouder Hugo van der Wal van Krimpen aan den IJssel en mevrouw Nicolette Wuring directeur Havensteder (woningcorporatie). Vervolgens zoomen wij in op het thema Sociale verbanden en Netwerken (ouder worden wil je vooral met dierbare naasten om je heen maar niet ieder heeft dat sociaal netwerk; hoe kunnen we in de toekomst mantelzorg blijven omarmen) met Simone Vuik, huisarts te Capelle aan den IJssel en Hans Roskam, bestuurder Stichting Welzijn. Ten slotte schijnen Frida van der Sloot, bestuurder De Zellingen en Albert van Wijk, bestuurder IJssellandziekenhuis hun licht op het derde thema: technologie (ieder heeft gezien wat de coronacrisis al bood aan vormen van ‘beeldbellen’ e-consults e.v.; domotica heeft de toekomst maar tegelijkertijd hebben ouderen juist zoveel behoefte aan persoonlijk contact).

 

Hybride Themater-avond, Zowel fysiek als digitaal bij te wonen

Woensdagavond 22 september is een wat andere avond waarbij je fysiek of digitaal aanwezig kan zijn (hybride Themater-avond). Dit vraagt om een andere aanmeldingsprocedure. Afhankelijk van de Covid maatregelen, wordt er vooralsnog uitgegaan van dat maximaal 100 bezoekers in het Isalatheater aanwezig mogen zijn en dat alle andere geïnteresseerden de avond digitaal kunnen volgen (online – zie de aanmeldknop). Ter vergelijking: de laatste Thematersessies werden door zo’n 300 tot 400 personen digitaal gevolgd.

 

Aanmeldprocedure

Wat kun je doen als je aanwezig wilt zijn – dan wel fysiek dan wel digitaal? Geef bij de aanmeldingslink (inschrijving) aan wat je voorkeur is: of live aanwezig (Isala) of digitaal de avond volgen. Als er meer animo is dan de beschikbare plaatsen in het Isalatheater (100 bezoekers), dan zullen wij overgaan tot loten. In ieder geval kun je bij onverhoopte uitloting de avond digitaal bijwonen. Tot slot: wil je ook aangeven in welke woonplaats je woont. Dit omdat degenen die live in het Isalatheater aanwezig kunnen zijn een goede afspiegeling moet zijn van inwoners Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

 

Graag tot 22 september.  Wij hopen dat u erbij bent.

 

Met Inspirerende groet,

Bestuur Stichting Themater

Alida Vreden-Cyrus, Yole Rizzo, Pieter van Keulen,

Lex Cachet, Pouria Taghavi, Menno van Duin, Willem Groenendijk

AANMELDEN

TERUG NAAR HOME

TERUGBLIK VORIGE THEMA'S